muzeum

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés a középkor régészetébe

Kötelező és ajánlott irodalom

 

 

 

Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak. Debrecen, 1993. (vonatkozó fejezetek)

 

Magyar régészet az ezredfordulón. MRE Főszerk.: Visy Zsolt. Bp. 2003. 15-71. és 321-473.

 

C. Renfrew-P. Bahn: Régészet. Bp. 1999. 3-4, 6-8 és a 14. fejezetek

 

Jankovich B. Dénes: A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. In: Régészeti továbbképző füzetek 4. MNM BP. 1993.

 

Pálóczi-Horváth András: Középkori régészetünk újabb eredményei és a környezeti régészet. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1995-1997. 21-42.

 

Balázsovits Zsuzsa: A középkori falfestménytöredékek restaurálása. In: Petőfi Múzeum Évk. Aszód, 1989. 77-82.

 

M.I.: Aitken: Fizika és régészet. Bp. 1982. 11-31. és 161-176.

 

Juhász Antal: A réti mészkő kitermelése és felhasználása… In: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből I. Miskolc, 1982. 145-166.

 

Kis Papp László: Korszerű fotogrammetriai eljárások az építmény térinformációs rendszer létrehozásához. In: Műemlékvédelem, 1998/6 293-301.

 

Bartucz L.: Embertan és régészet. ArchÉrt 35/1915. 1-10.

 

Lengyel Imre: Palaeoserology. Blood Typing with the Flourescent Antibody Method. Akadémiai, Bp. 1975. (Példa a módszer alkalmazására: Lengyel I.: Nem, életkor, vércsoport értékelése a budakalászi Bádeni temetőben. In: Régészeti továbbképző füzetek 2. MNM BP. 1983. 3-14.

 

Vörös István: Adatok az Árpád-kori állattartás történetéhez. In: A középkori magyar agrárium. Ópusztaszer, 2000. 71-111. (A Kárpát-medence középkori állattartására vonatkozóan bőséges irodalomjegyzékkel.)

 

Bökönyi S.: „Vadakat terelő juhász…” Az állattartás története. Gyorsuló idő, Magvető, Bp. 1978.

 

Rapaics: Archaeolozógia és botanika. ArchÉrt. 36/1916. 1-10.

 

Gyulai Ferenc: Archaeobotanika. A kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján. Jószöveg, BP. én. (2002?) 10-67., 162-199.

 

Bartosiewicz László: Állattartás és környezet a török-kori Kárpát-medencében. In: A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. Szerk.: Füleky György. Bp-Gödöllő. 2000. 62-72.

 

Takács-Füleky: Középkori vízrendezések a Kárpát-medencében. In: A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. Szerk.: Füleky György. Bp-Gödöllő. 2000. 139-143.

 

Sümegi Pál: A középkori Kárpát-medence éghajlati és környezeti viszonyai. In: A középkori magyar agrárium. Ópusztaszer, 2000. 9-26.

 

Dienes István: A honfoglaló magyarok (Hereditas). Bp. 1978.

 

Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I.1. SZÖM JATE BTK Jegyzete. Bp. 1976. 121-163.

 

Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. II. SZÖM JATE BTK Jegyzete. Bp. 1976. 164-238.

 

Kürti Béla: Sírok üzenete. (Honfoglaló magyarok temetője Algyő határában). Algyő, 2001.

 

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Kolozsvár 1944.

 

A honfoglaló magyarság (Katalógus). Szerk.: Fodor István. Bp. 1996.

 

László Gyula: Árpád és népe (Helikon). Bp. 1988.

 

A honfoglalók hétköznapjai. Őseinkről napjainkban. Szerk.: Siklódi Csilla. Bp. 1996.

 

Tettamanti Sarolta: Temetkezési szokások a 10-11. században a Kárpát-medencében. StudCom 3/1975. 79-123.

 

Méri István: Középkori temetőink feltárásmódjáról. In: A magyar falu régésze Méri István. Cegléd, 1986. 26-40.

 

Szőke-Vándor: Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője. FontArchHung Bp. 1987.

 

Bende-Lőrinczy: A Szegvár-oromdűlői 10-11. századi temető. In: MFMÉ StudArch III. Szeged, 1997. 201-286.

 

Ritoók Ágnes: Templom körüli temetők Árpád-kori sírjelei Magyarországon. ComArchHung 1997. 205-213.

 

Kovalovszki Júlia: Csónakos temetkezések az Árpád-korban. In: Honfoglalás és régészet. Bp. 1994. 161-171.

 

Béres Mária: Előzetes jelentés az óföldeáki erődített templom körüli temetőről. In: A legmakaibb makai. Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére. Szeged-Makó, 2003. 178-183.

 

Wicker Erika: Adatok a hódoltság kori délszlávok temetkezési szokásaihoz. In: Cumania 19. Kecskemét, 2003. 19-84.

 

 

Wolf Mária: 10. századi település Edelény-Borsodon. In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre-Szolnok 2001. 137-149.

 

Kovalovszki Júlia: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon FontArchHung Bp. 1980. 9-14. és 29-54.

 

Méri István: Beszámoló a Tiszalök-rázompuszai és …. I. In: ArchÉrt 79. (1952) 204-223.

 

Méri István: Beszámoló a …. Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről II. In: ArchÉrt 81 (1954) 138-154.

 

Takács Miklós: Honfoglalás- és kora Árpád-kori telepfeltárások az M1 autópálya nyugat-magyarországi szakaszán. In: A magyar honfoglalás régészete. Miskolc, 1996. 197-218.

 

Takács Miklós: Az Árpád-kori köznépi lakóház kutatása… In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre-Szolnok 2001. 7-51.

 

Holl Imre: Sarvaly középkori lakóházai. In: ArchÉrt 106 (1979) 33-51.

 

Parádi Nándor: Sarvaly középkori pincéi és kemencéi. In: ArchÉrt 106. (1979) 52-66.

 

Sabján Tibor: Késő középkori lakóházak rekonstrukciói (sarvalyi példák). In: Népi építészet a Kárpát medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre-Szolnok 2001. 391-417.

 

Palóczi-Horváth András: Lakóház és telek rekonstrukciója Szentkirályon, egy alföldi késő középkori faluban. In: A középkori magyar agrárium. Ópusztaszer, 2000. 121-150.

 

Vályi Katalin: XIV-XV. századi építmények Szer mezőváros területéről. In: Építészet az Alföldön I. Az AJM Közl. Nagykőrös, 1989. 79-85.

 

Miklós-Vizi: Adatok a középkori Ete mezőváros településszerkezetéhez és háztípusaihoz. In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre-Szolnok 2001. 261-280.

 

Pusztai Tamás: A középkori Mohi mezőváros építészeti emlékei. In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre-Szolnok 2001. 331-364.

 

Pálóczi-Horváth András: Élet egy középkori faluban. Szentkirály régészeti kutatásának eredményei (Katalógus). Bp. 1996.

Kovalovszki Júlia: Honfoglaláskori települések régészeti kutatása. In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc, 1996. 288-294.

 

Balassa M. Iván: A parasztház évszázadai. Békéscsaba, 1985. 13-93.

 

Holl Imre: A középkori Szentmihály falu ásatása II. In: Zalai Múzeum 2. Zalaegerszeg, 1990. 189-207.

 

Béres M., Archäologische Angaben zur Eizelhöfe in der Türkenzeit zwischen Donau und Theiss. Ruralia 3. Prága, 2000. 69-82. (Magyar összefoglalása: In: Szatymaz földje és népe. Szeged, én. 56-62.)

 

 

Pálóczi-Horváth András: Besenyők, kunok, jászok (hereditas). Bp. 1989.

 

Horváth Ferenc: A csengelei kunok ura és népe. Archaeolinqua. Bp. 2001.

 

 

Tari Edit: Árpád-kori falusi templomok Cegléd környékén. Cegléd, 1995.

 

Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Bp. 1975.

 

Műemlékvédelem (XXXVI) 1992.2. A kötet rövid összefoglaló tanulmányai közül: Dömös, Somogyvár, Klastrompuszta monostorairól. 11-73.

 

A középkori Dél-alföld és Szer. Szerk.: Kollár Tibor. Koszta tan. 41-80., Trogmayer tan. 81-106., Lukács tan. 143-192., Pávai tan. 219-233., Juhász tan. 281-304., Takács tan. 305-336., Raffay tan. 449-475.

 

Valter Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Eisenstadt, 1985. (A magyar változata ajánlott!)

 

Biczó Piroska: Adatok Bács-Kiskun megye középkori építészetéhez. In: MuKuBács 1986. Kecskemét, 1987. 71-80.

 

Buzás-Laszlovszky-Papp-Szekér-Szőke: A visegrádi ferences kolostor. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok (Művészettörténet-Műemlékvédelem). Szerk.: Haris Andrea. Bp. 1994. 281-304.

 

 

Gerő László: Várépítészetünk. Bp. 1975. 18-86. (Csak ez a kiadás jó!)

 

Wolf Mária: A földvárkutatás jelenlegi helyzete, a borsodi földvár. HOMÉ 37. (1999) 315-328.

 

Nováki-Sándorfi: Az Árpád-kori várak legújabb kutatásának eredményei. Műemlékvédelem XXVIII (1984) 164-179

Bozóki Lajos: Lakótornyok és késő-középkori toronypaloták. A visegrádi Salamon-torony és a Fellegvár 14. századi szerepének kérdéséhez. In: Műemlékvédelmi Szemle 1996/1. 5-24.

 

Buzás-Szőke: A visegrádi vár és királyi palota a 14-15. században. In: Castrum Bene 2/1992. Bp. 1992. 132-156.

 

Altum Castrum 5. A Visegrádi Mátyás Király Múzeum Füzetei. Visegrád, 2000. 4-7. és 12-36.

 

Gaál Attila: török palánkvárak a Buda-eszéki út Tolna megyei szakaszán. In: Magyar és török végvárak 1663-1684. Szerk.: Bodó-Szabó. StAgr 5. Eger, 1985. 185-197.

 

Parádi Nándor: a kácsi középkori lakótorony. In: HOMÉ (XXI) 1983.

 

Miklós Zsuzsa: XIII. századi nemesi udvarház Tura-Szentgyörgyparton. In: StudCom 22 (1991). 443-457.

 

Kubinyi András: Középkori váraink néhány kérdéséhez. In: Műemlékvédelem (XXIX) 1995/2. 117-121.

 

Iván László: Régészeti kutatások a visegrádi fellegvárban. In: Műemlékvédelem (XXIX) 1995/2 75-81.

 

Gerelyes-Feld: Előzetes jelentés a békés kastélyzugi törökkori palánkvár ásatásáról 1975-1978. ArcÉrt 107 1980. 102-111.

 

A középkori Dél-alföld és Szer. Szeged, 2000. Fel tan. 257-280. Gere tan. 337-382., Rusu tan. 559-592.

 

 

Gerő László: Történelmi városmagok (Építészeti hagyományok). Bp. 1978.

 

Petrovics István: A középkori magyar városfejlődés és Szeged. In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből I. Budapest, 1985. 117-135. (További ajánlott szakirodalom a tanulmány végén!)

 

Kubinyi András: A középkori Magyarország középkeleti része városfejlődésének kérdéséhez. A korai várostípus bevezetés. A korai várostípus. A mezővárosok problémája. A mezőváros és a város. Mezővárosok az Alföldön és az Alföld szélén. Összefoglalás. 103-105., 121-122. és 153-158.

 

Blazovich László: Dél-alföldi városok a 14-15. században. In: A középkori Dél-alföld és Szer. Szerk.: Kollár. Szeged, 2000. 17-40.

 

 

 Nováki Gyula: A X-XII. századi vaskohászat emlékei Északkelet-Magyarországon. In: AAH (XXI) 1969. 299-331.

Fodor István: Cserépüstjeink származása. In: ArchÉrt (102) 1975. 250-265.

 

Takács Miklós: A kisalföldi cserépbográcsok pontosabb időrendje. In: HOMÉ (30-31/2) Miskolc, 1993. 447-485.

 

Gyürky Katalin: Középkori üveg régészeti leletek rekonstrukcióinak módszerei… ComArchHung (2) 1982. 153-165.

 

Holl Imre: Középkori cserépedények a budai várból. BudRég (XX) 1963. 335-383.

 

Kovalovszki Júlia: Árpád-kori bronzolvasztó kemence Visegrádon. In: a kőkortól a középkorig… Szeged, 1994. 439-454.

 

 

A történeti és a régészeti kérdések áttekintéséhez:

 

Kristó-Barta-Gergely: Magyarország története. Előidőktől 2000-ig. Pannica, 2002. 5-204.

 

Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. A kezdetek és az őshaza kérdései. In: Magyarország története I/1. Előzmények és a magyar történet 1242-ig. AK. Bp. 1987. 375-419.

 

Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Ősmagyarok a délorosz sztyeppen. In: Magyarország története I/1. Előzmények és a magyar történet 1242-ig. AK. Bp. 1987. 481-575.

 

Györffy György: Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig. Honfoglalás és megtelepedés. A kalandozások kora. Államszervezés. In: Magyarország története I/1. Előzmények és a magyar történet 1242-ig. AK. Bp. 1987. 575-835.

 

Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 8. Szeged, 1995. 11-358.

 

Takács Miklós: A 10. századi magyar szláv viszonyról és a honfoglaló magyarok életmódjáról. In: századok 131. Évf. 1997. 1. szám. 168-214.

 

Révész László: Kristó Gyula könyvéről. In: századok 131. évf. 1997. 1. szám. 215-233.

 

Kristó Gyula: A honfoglalók régészeti hagyatékának keltezéséről. (Rendhagyó válasz bírálóimnak). In: Századok 131. évf. 1997. 1. szám 234-275.

 

 
 

 

.

Statisztika
Indulás: 2007-06-08